Vieringen

In de vieringen beleven we samen ons geloof en laten het groeien in ontmoeting met God en met elkaar. We stellen ons open voor de beleving van de ander en gebruiken verschillende vormen en (lied)stijlen vanuit een gezamenlijk liturgische basis. Zie hiervoor de pagina Vieringen. 

Kerkapp

De kerkapp Goede Bron komt eraan
Achter de schermen gaan de voorbereidingen door. Inmiddels horen we in de wandelgangen dat mensen wel benieuwd zijn naar de app.
Nu, wij ook! Wij wachten op groen licht, om de app te gaan testen.
Inmiddels hebben al zo’n ruim 90 gemeenteleden het formulieringevuld. U ook al?

Pastoraal gesprek

Pastoraat in de Goede Bron vindt plaats op verschillende manieren.
Er zijn pastores die benaderd kunnen worden voor een gesprek over levensvragen. Daarnaast hebben we ouderlingen voor het pastoraat en bezoekmedewerkers in de verschillende wijken. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. 

Diaconie: Omzien naar elkaar

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Ook binnen de Nederlandse samenleving zijn er mensen die moeite hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. De diaconie organiseert hulp aan mensen die op de een of andere manier in de knel zitten, zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten. 
 

Kinderen en Jongeren

We organiseren allerlei activiteiten voor zowel kinderen van de basisschool als jongeren die op de middelbare school zitten. Voor beide groepen hebben we activiteiten die eens per maand plaats vinden, maar ook activiteiten die we eens per jaar doen. Deze doen we vaak samen met andere kerken.
 

Handen uit de mouwen

Braderie Goede Bron heeft als doel doel het organiseren van activiteiten en evenementen om met veel gemeenteleden samen geld in te zamelen voor verschillende maatschappelijke doelen en wijkgemeente Goede Bron.

Zorg voor de ander (ZWO)

De activiteiten van Zending Wrelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) zijn voornamelijk internationaal gericht. Er wordt geld ingezameld en mensen worden bewust gemaakt van nood elders in de wereld. De projecten sluiten vaak aan bij de activiteiten van Kerk in Actie.

In gesprek met elkaar

De wijkgemeente Goede Bron kent enkele (al langer lopende) gespreksgroepen. Daarnaast zijn er leerhuizen, voorbereidingen van vieringen en andere incidentele bijeenkomsten en is er regelmatig een Emmaüswandeling.

Uw kind of uzelf laten dopen

U wilt uw kind of uzelf laten dopen. Aan de doopdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Op de voorbereidingsavonden komt in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom wil je laten dopen? Wat is voor jezelf belangrijk bij de doop? Aansluitend zal worden ingegaan op de betekenis van de doop.

Trouwen in de kerk (de Bron, Goede Herderkerk)

‘De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats …’. Een enkele regel, zomaar van een willekeurige trouwkaart gehaald. Net zoals de andere onderdelen van de trouwdag, gaat ook aan de kerkelijke inzegening van een huwelijk de nodige voorbereiding vooraf.
 

Afscheid nemen van een dierbare overledene

U moet afscheid nemen van een dierbare? Ook op dit droevige scharnierpunt in het leven kan de kerk een rol vervullen. Het is in onze gemeente mogelijk, voorafgaande aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, vanuit de kerk een afscheidsdienst te houden.