Overkoepelende gemeente

Wijkgemeente Goede Bron is onderdeel van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld. Deze overkoepelende gemeente bestaat naast Goede Bron uit de wijkgemeenten Oudshoornse kerk en Sionskerk. Het bestuur van de overkoepelende kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad (AK). 
Lees meer 

Pastores

In de wijkgemeente Goede Bron is op dit moment 1 predikant werkzaam (er is een vacature voor een tweede predikant). Daarnaast is er een kerkelijk werker (12 uur), die per 1 september 2021 aan het werk is gegaan. De pastores maken deel uit van de wijkkerkenraad en hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. 
Lees meer 

Wijkkerkenraad

De kerkenraad van wijkgemeente Goede Bron is het bestuur van de wijkgemeente. Hier wordt beleid voorbereid, besluiten genomen en afgestemd tussen de verschillende activiteiten. De kerkenraad is onderverdeeld in een grote en een kleine kerkenraad. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. 
Lees meer 

Diaconie: omzien naar elkaar

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. De diaconie organiseert hulp aan mensen die op de een of andere manier in de knel zitten, zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten.  

Lees meer 

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De activiteiten van ZWO op deze drie terreinen zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend, internationaal gericht. De ZWO groep zamelt niet alleen geld in, maar werkt ook aan bewustwording binnen de eigen gemeente. Zij zoekt daarbij aansluiting bij de activiteiten van Kerk in Actie.

 
Lees meer 

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën van de wijkgemeente. Zij stelt de meerjarenramingen en jaarlijkse begroting op, verzorgt de boekhouding van de wijkgemeente en draagt zorg voor de opstelling van de jaarrekening.
Lees meer 

Raad van Kerken Alpen aan den Rijn

Wij zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Alphen aan den Rijn.  
Lees meer 

Protestantse Kerk Nederland

Wij zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland .
Lees meer